<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

   

2. Strömkretsen

Ficklampans glödlampa tänds, då man kopplar på strömbrytaren. Glödlampans poler förenas då via ledningstrådar med polerna i batteriet. För att kunna förstå detta fenomen måste man göra sig förtrogen med egenskaperna för de fenomen som äger rum i ett batteri och i elektriska ledningar.

Man kan jämföra tändandet av en ficklampas glödlampa med en blixturladdning. Förutsättningen för att blixten skall slå ned är att det finns elektriska laddningar av olika slag i åskmolnets nedre del och i marken. Man säger att det finns en spänning mellan molnet och marken. Om spänningen är tillräckligt hög, sker ett blixtnedslag. Vid blixtnedslaget strömmar elektriska laddningar från molnet till marken, varvid spänningen försvinner. Denna förflyttning av elektriska laddningar kallas elektrisk ström. Då spänningen på nytt ökat och blivit tillräckligt stor, kan man få ett nytt blixtnedslag.

Samtidigt som glödtråden i ficklampans lampa glöder, sker kemiska reaktioner i batteriet. Dessa reaktioner ger upphov till en spänning mellan batteriets poler. Spänningen mellan batteriets poler vidmakthålls så länge det i batteriet finns tillräckligt av de ämnen som reagerar.

Då lampan lyser, går det en elektrisk ström genom de ledningar, som förenar batteriet och lampan. Det är den ström, som går genom lampans glödtråd, som får tråden att glöda. Ju större strömstyrkan är, desto starkare lyser glödtråden. Att glödtråden i lampan glöder visar alltså att det går en elektrisk ström i ledningen. Ju tunnare ledningen eller glödtråden är, desto svagare elström behövs det för att den skall börja glöda.

Då en ström går genom glödtråden i en glödlampa, börjar tråden glöda. Strömmen går också genom ledningarna, då den går till lampan. Dessa blir likväl inte så heta att de skulle börja glöda.