<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Batteriet

Ett vanligt 1,5 volts stavbatteri innehåller en kolstav omgiven av mangandioxid i en zinkhylsa. Dessutom finns det i batteriet en saltlösning. Då zinken i zinkhylsan korroderar uppstår det en spänning mellan kolstaven och zinken.

Vanliga batterier lämpar sig för sådana elektriska apparater såsom radioapparater och ficklampor, vilka används tillfälligt och i vilka strömförbrukningen är liten. Ett batteri återhämtar sig något när det inte är i bruk. Man kan tryggt göra sig av med ett vanligt förbrukat batteri tillsammans med vanligt köksavfall, ty det innehåller inte några miljögifter. 

Alkalibatterier är dyrare vid inköp men är ändå i längden fördelaktigare än ett vanligt batteri, om apparatens strömförbrukning är stor eller om apparaten skall användas under en längre tid. De nyare alkalibatterierna är miljövänliga och man kan tryggt göra sig av med dem tillsammans med vanligt köksavfall.

Nickel-kadmiumackumulatorer är lika stora som vanliga batterier. De utgör ur kostnadssynpunkt sett ett fördelaktigt alternativ för storförbrukare av batterier. Ackumulatorerna lämpar sig väl som energikälla t.ex. i freestyle-apparater och radiostyrda leksaker. Ackumulatorerna håller längre, om man alltid emellanåt helt laddar ur dem. 

Speciella små batterier, s.k. knappceller, används i klockor, kameror och miniräknare. Knappcellerna kan innehålla kvicksilver och de skall enligt lagen föras till ett insamlingsställe för problemavfall. Använda batterier tas emot av bl.a. fotoaffärer och en del matbutiker. Man kan också föra de använda batterierna till speciella insamlingsställen.

Ackumulatorn

Ackumulatorn är ett galvaniskt element, som kan laddas upp och laddas ur. I en bilackumulator använder man blyskivor som elektroder och svavelsyra som elektrolyt. Mellan två blyskivor finns det normalt ingen spänning, fastän de befinner sig i elektrolyten. Innan man kan använda en ackumulator måste den laddas. Då ackumulatorn laddas med elektrisk ström, förändras blyskivorna kemiskt. Då ackumulatorn laddas ur, sker reaktionerna i motsatt riktning och ackumulatorn alstrar elektrisk ström.