<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Elektrisk energi

I kraftverken bränner man t.ex. kol, dvs. man frigör den kemiska energi, som är bunden i kolet. Energin omvandlas i kraftverket till elektricitet (elektrisk energi) som längs högspänningsledningar överförs till de ställen där elektriciteten används. Med hjälp av elektriciteten får man rörelse, ljus och värme hemma och inom industrin.  

Överföring av elektricitet längs högspänningsledningar
 

Ju effektivare en apparat är, desto snabbare blir ett arbete utfört med hjälp av den. I en apparat som har hög effekt förbrukas också energin snabbare. T.ex. anger en glödlampas effekt hur verkningsfull den är när det gäller att överföra elektricitet i ljus och värme. 

En amatör klarar sig bra med en 500 W borrmaskin, medan en yrkesman nog har behov av en 1000 W apparat.

Då man värmer en kastrull med vatten på en spis, märks den energi vattnet tar emot som en ökning av temperaturen. Ju längre uppvärmningen pågår, desto större är den energi vattnet tar emot. Uppvärmningen av vattnet påverkas förutom av tiden för uppvärmningen också av kokplattans värmeeffekt. Ju större effekten är och ju längre kastrullen står på plattan, desto större är den energi som överförs till vattnet.

Då man känner en apparats effekt och hur länge den varit i användning, kan man genom att multiplicera effekten med tiden beräkna den energi som överförts med hjälp av elektricitet. Också för elektricitet är enheten för den överförda energin 1 J (joule).

Man kan i vissa fall beräkna elektriska apparaters energiförbrukning, då man känner deras effekt och tiden för hur länge de varit på. Men en del apparater, såsom elektriska bastuugnar, är termostatstyrda. I de fallen kan det vara svårt att uppskatta hur länge apparaten varit på, eftersom den inte är på hela tiden. Effekten är angiven på apparatens märkplåt. Då man beräknar förbrukningen uttrycks effekten i kilowatt (1000 W = 1 kW) och tiden för förbrukningen i timmar. Ju större en apparats effekt (P) är och ju längre tiden (t) för förbrukningen är, desto mer energi förbrukar den.

Den av en elektrisk apparat förbrukade energin beräknas genom att multiplicera apparatens effekt P (kW) med tiden t (h) för förbrukningen. Energi = effekt · tid, dvs. E = Pt.

Elverket fakturerar hushållen för elektrisk energi efter antalet förbrukade kilowatt-timmar (kWh).

Användningskostnaderna för en elektrisk apparat fås genom att multiplicera den använda energin med den elektriska energins enhetspris. Användningskostnader = använd elektrisk energi · enhetspris.

Om t.ex. en apparat har effekten 500 W, dvs. 0,5 kW och den används under 3 timmar, är den elektriska energiförbrukningen

0,5 kW · 3 h = 1,5 kWh.

Om elektricitetens enhetspris är 10 cent/kWh, är kostnaden

1,5 kWh · 10 cent/kWh = 15 cent.