<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Komponenterna i en strömkrets


Då polerna i ett batteri ansluts till en lampas poler med två ledningar, börjar lampan lysa (bilden till vänster). I en ficklampa och andra elektriska apparater skruvas lampan in i en lamphållare och batteriet placeras i en batterihållare (bilden till höger). Lamphållaren har två poler, som är anslutna till polerna i lampan, och batterihållaren har antingen två ledningar eller två metallflikar, som är anslutna till batteriets poler. Det går behändigare att koppla ihop lamphållarens och batterihållarens poler med varandra med hjälp av laboratoriesladdar som har krokodilklämmor än att direkt koppla ihop komponenternas poler med varandra.

Ett enkelt batteri är en komponent, i vilken kemiska reaktioner åstadkommer en spänning mellan polerna (se närmare om detta). Egentligen borde denna komponent kallas ett galvaniskt element. Först när flera än ett galvaniskt element kopplas i serie, får man ett batteri. I praktiken kallas också galvaniska element batterier.

Batteriets ena pol kallas pluspol (+) och den andra polen minuspol (-). Mellan batteriets poler finns en elektrisk spänning. I elektriska kopplingsscheman har batteriet en egen symbol.

Ett batteri och symbolen för ett batteri

Också en lampa, liksom alla andra grundkomponenter, har två poler. Glödtråden finns inne i lampans glashölje. Från trådens bägge ändor går det en ledning till lampans poler. Också lampan har sin egen symbol.

En glödlampa och symbolen för en glödlampa

För att bygga upp en sluten strömkrets av ett batteri och en lampa drar man först en ledningstråd från batteriets ena pol till lampans ena pol. En koppling, som avbildats med hjälp av symboler, kallas kopplingsschema. I ett kopplingsschema brukar man rita ledningarna bara i vågrät och i lodrät riktning.

Batteriets ena pol kopplad till lampan med hjälp av en ledningstråd.

Då också batteriets andra pol och lampans andra pol kopplas samman börjar lampan lysa. Det går en elektrisk ström genom lampan. De kemiska reaktionerna i batteriet upprätthåller spänningen mellan batteriets poler vilket gör att man får en kontinuerlig elektrisk ström (det uppstår en strömkrets).


Batteriet och lampan bildar en sluten strömkrets, i vilken det går en elström. Man har kommit överens om att elströmmens riktning är sådan att den kommer ut från batteriets  pluspol och går in i dess minuspol.

En sluten strömkrets är den sammanhängande vägen för elektrisk ström som bildas av ledningstråd, batteri och lampa eller övriga elektriska apparater.

Olika slag av små ackumulatorer, galvaniska element och batterier

Olika batterihållare

Lampor och lamphållare