<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Magnetiska minnen 

Ytan av datorernas disketter, videoband och kassettband har en tunn film av magnetiserbar järn- eller kromoxid. Datordiskettens områden magnetiseras med hjälp av ett läs- och skrivhuvud, som innehåller en elektromagnet. Ett område, som är magnetiserat i en given riktning, representerar en etta och ett område, som är magnetiserat i motsatt riktning, representerar en nolla. Bandet i en vanlig C-kassett magnetiseras med en liten elektromagnet, som kallas tonhuvud. Den elektriska signalen, som är proportionell mot det ljud man vill spela in, ger i tonhuvudet upphov till ett magnetiskt fält, som magnetiserar ljudbandets magnetiska områden.

Permanenta magneter och starka elektromagneter kan skada information, som man lagrat på en datordiskett eller ett videoband, eftersom informationen finns lagrad på dem i magnetisk form.

Information lagras på en kassett och på en diskett i magnetisk form.

 

Inspelning

Avlyssning

UNDERSÖKNINGAR

Du har till ditt förfogande stavbatterier, en batterihållare för tre batterier, en hållare för ett batteri, sladdar, en lång plastöverdragen ledningstråd och en bult av stål eller en stor järnspik, små järnspikar och/eller gem samt en strömbrytare. Kläm in batterierna i hållaren för tre batterier.

Observera att det är bäst att hålla strömkretsen sluten bara en kort tid, så att batterierna inte slits i onödan. Den heta metalltråden ger lätt upphov till ett litet brännsår på fingrarna.


–  Tillverka en elektromagnet i enlighet med bilden genom att linda den plastisolerade ledningen runt bulten eller järnspiken. Pröva vad allt den av dig tillverkade elektromagneten kan dra till sig. Vilken del av magneten är allra starkast?

–  Redogör för resultaten från undersökningen.

–  Vad kan man göra med en elektromagnet? Motivera ditt svar.

– Du kan jämföra elektromagneter i avseende på deras styrka genom att hänga upp gem eller små spikar efter varandra i dem.

– Hur kan du ändra en elektromagnets styrka? Pröva dina förslag. Granska nedanstående bild och jämför magneterna med varandra genom att hänga upp antingen små spikar eller gem efter varandra i dem.

Redogör för resultaten från undersökningen

 

UPPGIFTER

17. Hur verkar en strömförande kopparledning på en magnet om det inte går någon ström genom ledningen? Hur förändras situationen om det går en ström genom ledningen?

18. Hur kan man få en stavmagnet att bli kraftigare med hjälp av en strömförande ledning?

19. Räkna upp apparater som innehåller en elektromagnet.