<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Hur man byter en stickpropp

De sladdar som används hemma är antingen 2- eller 3-poliga. Sladdarna är dessutom isolerade genom att man byggt in de enskilda ledarna i ett isolerande hölje.

Man måste byta en stickpropp, om den eller sladden blivit skadad. Av den yttre isoleringen på sladden skalar man av ca 5 cm. Man bör dock vara aktsam så att man inte i övrigt skadar sladdens isolering. På ledarna skalar man av isoleringen på en sträcka av ca 2 - 3 cm, så att man kan ansluta dem till respektive kontakter. Om ledaren består av flera fibrer, tvinnas dessa ihop innan man genomför anslutningen. Om sladden har tre ledare, skall den ledare som är isolerad med gul-grön isolering anslutas till stickproppens jorddon. Inte en enda fiber får ligga fri utanför kontakten. Till sist spänner man avlastningsdonet som förankrar sladden i stickproppen. Man prövar genom att försiktigt dra i sladden att den hålls kvar i stickproppen.


UPPGIFTER

22. Det finns såväl tröga som snabba säkringar. Vad avser man med att en säkring är trög/snabb? Varför behövs det säkringar av båda slagen?

23. a) Ange situationer, där det kan uppstå en kortslutning eller där du vet att en kortslutning inträffat. Hur kan man förhindra att det uppstår en kortslutning?
b) Ange situationer, där det kan uppstå en överbelastning. Under vilken årstid är risken för överbelastning störst?
24. Det finns många goda råd hur man bygger en skarvsladd. Ange hur nyttiga dessa råd är.

  • Montera aldrig in en stickpropp i en sladds båda ändar. 
  • Forma inte om en stickpropp med en fil och förändra inte heller i övrigt sladdens konstruktion. 
  • Använd inte utomhus en skarvsladd som är avsedd för inomhusbruk. 
  • Koppla inte i onödan flera skarvsladdar efter varandra.
  • Anslut inte apparater som kräver stor effekt till förgrenade skarvuttag.

25. Räkna upp apparater, som har a) skyddsisolering, b) skyddsjordning, c) överspänningsskydd. Vad grundar sig deras skyddande verkan på?

26. En elektrisk apparat har märkplåten på bilden. Vilken information kan man avläsa från märkplåten? Vilken nytta har man av en märkplåt?


Märkplåten till en elektrisk apparat