<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

   

Hur man skyddar elektriska apparater

Då ett fel uppstår i en elektrisk apparat, skyddas användare med hjälp av skyddsjordning, skyddsisolering och överspänningsskydd.  En skyddsjordad stickpropp har jorddon, dvs. metalliska kontakter, som är anslutna till apparatens metalldelar med en ledning. Om apparaten går sönder och metalldelarna i apparaten blir spänningsförande, leds strömmen via stickproppens kontakter till eluttaget ifall detta är jordat och inte t.ex. till användaren av apparaten. En skyddsjordad stickpropp kan anslutas både till ett vanligt och till ett jordat eluttag.

En skyddsisolerad apparat har utöver den vanliga grundisoleringen en tilläggsisolering. Tilläggsisoleringens uppgift är att förhindra att apparatens yttre skal blir spänningsförande om grundisoleringen av någon orsak tar skada. Apparatens yttre skal består av plast eller något annat isolermaterial. En skyddsisolerad apparat har platt stickpropp och den kan anslutas både till ett vanligt och till ett skyddsjordat eluttag.
Med en skyddsspänning avses en spänning som inte är farlig för användaren. Skyddsspänningen åstadkoms med hjälp av olika skyddstransformatorer. En sådan kan anslutas såväl till ett vanligt som till ett skyddsjordat eluttag. Apparater som är försedda med skyddsspänning är t.ex. leksaker. De fungerar med elektricitet vars spänning är lägre än 25 V. Stickproppen kan anslutas såväl till ett vanligt som till ett skyddsjordat eluttag.

Den miljö, i vilken en apparat används, ställer olika krav på apparaten. T.ex. i våta utrymmen måste apparaten vara tät och skyddsjordad. Detta gör att det måste finnas olika slag av eluttag. Med dem vill man försäkra sig om att apparaterna används på rätt sätt. Eluttagen i våta utrymmen är alltid skyddsjordade. Utomhus används sköljtäta eluttag. Genom att skära eller fila får man inte ge en stickpropp en sådan form att den passar in i ett jordat eluttag.

Skyddsjordade apparater

Skyddsisolerade apparater

Apparater med skyddsspänning

Av stickproppen till en apparat ser man hur den är skyddad
 

Märkplåten till elektriska apparater har olika skyddsangivelser: 

 

Märkplåten till en elektrisk apparat

Märkplåten till en elektrisk apparat