<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

   

Resistans

Den belysningsarmatur man använder i hemmen ansluts till en nätspänning på 230 V. Till en lampa för arbetsbordet väljer man en som ger god belysning och till en lampa för tamburen en som ger dämpad belysning. Eftersom båda lamporna ansluts till en spänning på 230 V, måste det genom glödtråden i den lampa som skall ge god belysning gå en starkare ström än genom glödtråden i den lampa som ger en dämpad belysning. Glödtråden i lampan har en egenskap, som inverkar på hur stark strömmen genom lampan är. Som glödtråd i lampan väljs en vars material och tjocklek är anpassade till lampans användningsändamål.

Den tyske läroverksläraren George Simon Ohm (1789 - 1854) undersökte på 1820-talet, hur spänningen mellan en metalltråds ändar inverkar på strömstyrkan genom tråden. På basis av sina försök började han använda en ny storhet: resistans. Resistansen beskriver en ledares eller vilken som helst komponents förmåga att motverka strömmen genom ledaren eller komponenten. Strömstyrkan genom komponenten är mindre, ju större dess resistans är.

En komponents resistans är ett mått på komponentens förmåga att motverka en elektrisk ström. Enheten för resistansen är 1 ohm = 1 W = 1V/1A.

Med en universalmeter kan man också mäta resistansen och inte bara spänningen och strömstyrkan. Med vridomkopplaren väljer man “resistansmätning W ”. Mätaren väljer automatiskt lämpligt mätområde.

Mätningen grundar sig på Ohms lag. Mätaren innehåller ett batteri, vars poler kopplas till polerna av den resistor, vars resistans man önskar mäta. Mätningen av resistansen sker indirekt genom mätning av strömstyrkan.

 

Mätning av en resistans