<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Säkringen

Inne i säkringen finns det en tunn metalltråd, som smälter och bryter strömkretsen, när strömstyrkan i säkringen överskrider det för säkringen angivna gränsvärdet.

Genom att bygga in en säkring i en strömkrets förhindrar man att strömstyrkan blir alltför stor, och skyddar därigenom användaren av den elektriska apparaten för den fara som strömmen skulle kunna innebära. Orsaken till en alltför stark ström kan t.ex. vara överbelastning eller att något fel uppstått i apparaten. Innan man byter ut en trasig säkring mot en ny, skall man ta reda på orsaken till varför säkringen gick sönder och åtgärda felet. I huvudelcentralen i hemmen är säkringarna vanligen av storleken 10 A och 16 A.

De säkringar som är inbyggda i elektriska apparater har till uppgift att skydda elektriska komponenter från att gå sönder, ifall apparaten t.ex. används fel. En felaktig apparat kan förorsaka en kortslutning, om strömmen inte längre går genom apparatens resistorer, utan går direkt från eluttagets ena pol till den andra. Strömstyrkan i ledningen till apparaten och i de elektriska ledningar som är inbyggda i väggen blir då stor. Ledningarna kan då bli så heta att risken för en eldsvåda är uppenbar. Säkringen bör gå sönder, då det inträffar en kortslutning i apparaten. Ibland inträffar en överbelastning på grund av att man med hjälp av skarvsladdar kopplar flera elektriska apparater samtidigt till samma eluttag. En säkring kan alltså också gå sönder genom överbelastning.

Nano kopplar in alltför många elektriska apparater till samma eluttag. I den ledning, som kommer till vägguttaget går det då en alltför stark ström och säkringen brinner. Piko stryker med ett strykjärn, som är behäftat med ett fel. Strykjärnet ger då upphov till en kortslutning och säkringen brinner.

Av en felaktig elektrisk apparat kan man också få en elektrisk stöt.