<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Säkringen

Inne i säkringen finns en tunn metalltråd, som smälter och bryter strömmen, när styrkan av den ström som går genom säkringen överskrider den för säkringen föreskrivna övre gränsen. 

Med hjälp av en säkring i en strömkrets förhindrar man att strömstyrkan blir alltför stor för en elapparat i hemmet eller för de ledningar som är inmonterade i väggen. Orsaken till att strömstyrkan blir alltför stor är i allmänhet antigen överbelastning eller kortslutning i en elektrisk apparat. På det sättet skyddar säkringen också människor för felaktiga elektriska apparater. Innan man byter ut en brunnen säkring mot en ny, skall man ta reda på orsaken till att säkringen brunnit och åtgärda felet. De vanligaste säkringarna i den elektriska gruppcentralen i hemmet är 10 A och 16 A.

Bilden intill ger en beskrivning av strömkretsarna i ett kök och säkringens plats i strömkretsen. Spisen och övriga apparater i köket har skilda säkringar, emedan spisen behöver en betydligt starkare ström än övriga apparater. Om man å andra sidan anslöt någon annan elektrisk apparat till spisens strömkrets, skulle säkringen kanske hålla fastän apparaten fick ett fel.

En säkring, som är inbyggd i en elektrisk apparat, har till uppgift att skydda apparatens elektriska komponenter från att gå sönder då ett fel uppstår.

I en felaktig apparat kan det ske en kortslutning, emedan strömmen då inte längre går genom apparatens resistorer, utan går i eluttaget direkt från den ena polen till den andra. Strömstyrkan ökar då i sladden till apparaten och i de ledningar som finns inne i väggen. Dessa ledningar värms då och de blir eventuellt så heta att risken är stor att en eldsvåda skall uppstå.

En säkring kan gå sönder på grund av kortslutning i en elektrisk apparat.

En överbelastning uppstår t.ex. då man till samma eluttag ansluter flera elektriska apparater samtidigt med hjälp av skarvsladdar.

En säkring kan gå sönder på grund av överbelastning.