<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

   

Spänning och strömstyrka

Då två batterier kopplas i serie, märker man, att de tillsammans får lampan att lysa mycket klarare än ett enda batteri. Ju klarare lampan lyser, desto starkare är den ström som går genom lampan.

Två seriekopplade batterier

Spänningen är den storhet som anger hur starkt ett batteri är. Försöket åskådliggör denna storhets natur. Batterier förstärker varandra, då de kopplas i serie. Två batterier har tillsammans en högre spänning än ett enda batteri.

Strömmen i kretsen är starkare, ju större det i kretsen inkopplade batteriets spänning är.

Lampan lyser inte alls, om man kopplar batterierna i motsatta strömriktningar. Batterierna upphäver då varandras verkan och kretsen är strömlös. Då man kopplar batterierna i serie, kan man addera deras spänningar genom att beakta åt vilket håll de kopplats i serie.

Batterierna upphäver varandras verkan.

De kemiska reaktionerna i ett batteri ger upphov till spänningen mellan batteriets poler.  Då spänningen stiger, ökar strömstyrkan i kretsen. Enheten för spänning är volt (1 V).

Sedan kopplas två lampor i serie. Man observerar att lamporna tänds och släcks samtidigt. De lyser båda lika klart, men märkbart svagare än en ensam lampa.

Två lampor i serie. Vid seriekoppling ansluts alltid polen för en komponent till polen för följande komponent.

Seriekopplade lampor uppvisar ett större motstånd mot strömmen än en enda lampa. Denna egenskap att utgöra ett motstånd mot strömmen kallas komponentens eller kopplingens resistans. Strömstyrkan genom en komponent är mindre, ju större komponentens resistans är.
Av försöken kan man dra den slutsatsen, att alla i strömkretsen ingående enkla apparater och komponenter har två poler. För att strömkretsen skall bli sluten, måste polerna till alla dess komponenter kopplas ihop med hjälp av elektriska ledare. Då lampan lyser, är strömstyrkan överallt densamma i strömkretsen.  Strömmen börjar löpa samtidigt överallt i kretsen, då den sluts.

Vi utför ännu ett försök som åskådliggör strömmens och samtidigt strömkretsens egenskaper. Vi kopplar två lampor parallellt. Vi observerar att de lyser lika klart som en ensam lampa. Batteriet ger nu ut en dubbelt så stark ström. Då strömkretsen förgrenas, delas också strömmen upp i två delströmmar. Att strömstyrkan är dubbelt så stor innebär att parallellkopplade lampor uppvisar ett mindre motstånd mot strömmen än en enda lampa.

Två parallellkopplade lampor.  Vid parallellkoppling ansluts den ena komponentens poler till motsvarande poler på den andra komponenten.

Då en glödlampa med hjälp av elektriska ledare ansluts till polerna på ett batteri, börjar det gå en elström genom ledarna. Strömmen genom lampans glödtråd får tråden att glöda. Ju kraftigare lampan lyser, desto större är strömstyrkan genom lampan. Enheten för strömstyrka är ampere (1 A).