<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Elektriska kopplingar

Bygg upp följande kopplingar. Mät spänning och strömstyrka. Rita av kopplingsschemat för var och en av uppgifterna. Anteckna mätresultatet i kopplingsschemat och svara på frågorna.

1. Strömstyrkan före lampan / Strömstyrkan efter lampan

Hur påverkas strömstyrkan av lampan? Jämför strömstyrkan före lampan med strömstyrkan efter lampan.

2.

Hur skiljer sig spänningen mellan batteriets poler från spänningen mellan lampans poler?

3. Två lampor i serie

Hur förändras strömstyrkan, då man i stället för en lampa kopplar in två seriekopplade lampor?

4. Två parallellkopplade lampor

Hur förändras strömstyrkan, då man i stället för en lampa kopplar in två parallellkopplade lampor?

5. Två seriekopplade batterier

Hur förändras strömstyrkan, då man i stället för ett batteri kopplar in två seriekopplade batterier?

Hur förändras spänningen?

6.

Hur påverkas spänningen mellan batteriets poler och strömstyrkan i kretsen av att man kopplar in mätinstrumenten?

 

UPPGIFTER

9. En CD-spelare behöver en spänning på 9 V. Hur skall 1,5 V batterier (galvaniska element) kopplas, för att man skall få apparaten att fungera?

10. Ett platt batteris spänning är 4,5 V. Batteriet består av tre 1,5 V stavbatterier. Hur är dessa kopplade till varandra? Rita ett schema som visar hur batterierna är kopplade.
11. Gör upp en förteckning över apparater, i vilka elektrisk ström utnyttjas för att åstadkomma effekter i form av a) värme, b) rörelse, c) ljus och d) kemiska reaktioner. Tag också reda på apparaternas driftspänning. 

12. I den koppling som är avbildad i figuren ger mätning ett värde på 3,0 V för spänningen och 200 mA för strömstyrkan. Bestäm utifrån detta vilket värde spänningen och strömstyrkan har i kopplingarna a), b), c), d), e), f), g), h), i). Alla resistorer (lampor) och batterier är sinsemellan lika.