<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

   

Folieströmbrytaren och dess funktion

Du behöver 3 kort av papp eller plast av samma storlek som ett postkort, tre ledningstrådar, aluminiumfolie, en summer, en hållare för tre stavbatterier, tre stavbatterier samt lim, tejp, en sax och en häftapparat.

– Klipp upp ett kvadratiskt hål i ett av korten (se bilden). Detta kort blir den mittersta delen av folieströmbrytaren.

– Rita på två andra kort en kvadrat som är lika stor som hålet.

– Klistra två remsor aluminiumfolie på ett av korten på så sätt att remsorna ligger nära varandra på det kvadratiska området, men inte berör varandra, och att de når fram till randen av kortet. Detta kort blir folieströmbrytarens botten.

– Klistra en bit folie på det sista kortet så att det täcker den kvadrat du ritat in på kortet. Detta kort blir folieströmbrytarens övre del.

– Häfta ihop korten i en ända och anslut med hjälp av krokodilklämmor ledningstrådar till aluminiumfolieremsorna på det undre kortet.

Strömkretsen är sluten då alla elektriskt ledande delar är i kontakt med varandra. Då ljuder summern. Du har byggt en folieströmbrytare.
– Rita ett schema över den strömkrets som du har kopplat ihop.
– På vilka olika sätt kan du sluta strömkretsen? Sluts strömkretsen t.ex. då du vrider något föremål på folieströmbrytaren

– Vilken nytta kunde man ha av folieströmbrytaren? Skulle brytaren kunna användas som en anordning för att ge alarm om inbrottstjuvar? Kunde den användas som  ”sittplatsvakt”? Rita en skiss av den apparat där du tänkt dig använda folieströmbrytaren.


UPPGIFTER

5. Ovanstående bilder innehåller förslag till hur en vanlig glödlampa skulle kunna vara konstruerad. Av bilderna framgår hur trådarna kunde vara dragna inne i lampans metallhölje. Vilken bild är den som bäst klarlägger hur en glödlampa är konstruerad?

6. I vilka nedan avbildade situationer lyser lampan? Dela in strömkretsarna i slutna och öppna. När är en strömkrets sluten?

7. En taklampa ser ut att vara upphängd i endast en ledning. Hur ser den slutna strömkretsen för taklampan ut?

8. Rita ett kopplingsschema för två lampor, en strömbrytare och ett batteri så, att den ena lampan hela tiden lyser men den andra bara då strömbrytaren är på.