<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

1 ELEKTRISKA LADDNINGAR KAN UPPSTÅ GENOM GNIDNING

En elektrisk laddning ger upphov till en elektrisk växelverkan
En enkel modell för hur en kropp laddas

Polarisation
Blixtens uppkomst
De elektriska laddningarnas historik

Undersökningar
Laddning av kroppar

En laddad kropps inverkan på en oladdad kropp
Uppgifter

Demonstrationer

Attraktions- och repulsionskrafter mellan plastfolier
En kam, som man gnidit, drar till sig lätta föremål
Elektroskopet
Bandgeneratorn


2 STRÖMKRETSEN

Komponenterna i en strömkrets
Spänning och strömstyrka
Energi överförs med hjälp av elektrisk ström
Symboler
Likström och växelström
Ledare och isolatorer
Strömkretsarna i elektriska apparater
Strömkretsarna i människan

Undersökningar
Koppla en lampa så att den lyser

En isolator isolerar och en ledare leder
Folieströmbrytaren och dess funktion
Uppgifter

Demonstrationer
Sluten och öppen strömkrets
Koppling av lampor och batterier
Ledare och isolatorer3 GRUNDKOPPLINGAR

Mätning av spänning och strömstyrka
Koppling av batterier
Hur koppling av lampor påverkar strömstyrkan
Kortslutning
Säkringen
Resistans

Undersökningar
Mätning av spänning

Mätning av strömstyrka
Koppling av batterier
Elektriska kopplingar
Uppgifter

Demonstrationer
Mätning av spänning
Mätning av spänningen över ett batteri och en lampa
Mätning av strömstyrka4 SPÄNNINGEN UPPRÄTTHÅLLS AV EN SPÄNNINGSKÄLLA


Batteriets spänning

Polspänningen
Voltas stapel
Batteriet
Ackumulatorn


Undersökningar

Ljus från en potatis
Uppgifter

Belysningseffektens beroende av spänning och strömstyrka
Elektrisk effekt
Elektrisk energi
Termostaten


Undersökningar

Värmeaggregat

Glödtråden

Demonstrationer
Värmeaggregat
Glödtråd och glödlampa6 MAGNETISMEN OCH KOMPASSEN

Kompassen
Magnetisk växelverkan
Magnetisering
Magnetiska fält
Jordens magnetiska fält
Hur man förklarar magnetiseringen


Undersökningar

Kompassen

Magneter i växelverkan
Tillverkning av en stavmagnet
Uppgifter

Demonstrationer
Stavmagneten
Demonstration av ett magnetiskt fälts fältlinjer7 ELEKTROMAGNETER

En strömförande ledning har magnetiska egenskaper
Hur man tillverkar en elektromagnet
Enheten för elektrisk strömstyrka
Elektromagnetismens tillämpningar
Den elektriska ringklockan
Elmotorn
Högtalare

Hjärnans magnetiska fält
Magnetiska minnen

Generatorn
Växelspänning
Transformatorn
Överföring av energi med hjälp av elektrisk ström
Solens energi är i rörelse kring jordklotet
Värmekraftverk
Vatten- och vindkraftverk
Kärnkraftverk
Energiproduktionens risker
Energiproduktionens utsläpp

Undersökningar
Induktionsfenomenet

Generatorn
Uppgifter


9 ELSÄKERHET

Säkringen
Hur man skyddar elektriska apparater
Byte av lysrör och lampor
En elektrisk stöt
Skötsel av maskiner i hemmet och farliga situationer vid användningen
Hur man byter en stickpropp

Uppgifter

 

    Mätning av strömstyrka

Strömstyrkan i en strömkrets mäts med en amperemeter. Strömstyrkan är således utmärkande för en strömkrets. Mätinstrumentet anger mätresultatet i enheten ampere (1 A) för strömstyrka. Redogör för hur en amperemeter skall kopplas vid mätning av strömstyrkan. Vilken är skillnaden mellan mätning av spänning och mätning av strömstyrka?

En amperemeter har olika mätområden (till exempel 0 - 0,05 A (50 mA) , 0 - 0,5 A (500 mA) och 0 - 5 A. I en analog amperemeter väljer man mätområde genom att ansluta den sladd som kommer från batteriets plus-pol till det valda mätområdet. Strömstyrkan avläses på motsvarande skala på mätinstrumentet. I bilden har man som exempel valt mätområdet 0 - 0,06 A. Avläsning ger ca 0,01 A (10 mA).
Mät strömstyrkan genom en lampa. Använd olika mätområden vid mätningen.
Rita ett kopplingsschema som visar hur amperemetern är inkopplad i strömkretsen.

Man kan också mäta spänningen vid lampans poler. Mät spänningen mellan lampans poler.

Jämför spänningen mellan lampans poler med spänningen mellan batteriets poler.

Byt stavbatteriet mot ett platt batteri. Mät strömstyrkan genom lampan.
Hur påverkas strömstyrkan genom lampan av batteriets spänning?

Mät strömstyrkan före och efter lampan.

Vad sker med strömstyrkan då strömmen går genom lampan?