<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

RÖRELSE OCH JÄMVIKT

1. RÖRELSE
Klassificering av rörelse
Tröghet
Rörelse och växelverkan
En rörelse kan förändras bara genom växelverkan
Olika slag av växelverkan
En kropps inverkan på hur dess rörelse förändras

2. MÄTNING AV RÖRELSE, KRAFT OCH MASSA
Hastighet
Acceleration
Växelverkan och kraft

3. JÄMVIKT
Tyngdpunkt
Olika slag av jämvikt
Då kroppar faller omkull
Mekaniska maskinner
Hävstången
Lutande planet
Blocket

 

   

Tröghet

I metron sitter du på ett tåg, som just sätter sig i rörelse från stationen. Din kropp trycks mot ryggstödet på bänken. När tåget plötsligt stannar kastas på motsvarande sätt en passagerare, som står i mittgången, framåt i tågets rörelseriktning. Dessa händelser är exempel på tröghet. Kroppars rörelse kännetecknas av tröghet, vilket innebär en benägenhet att bevara rörelsen oförändrad. En kropp i rörelse är benägen att fortsätta sin rörelse och en kropp i vila är benägen att förbli i vila. Ett bra exempel på detta är en bils rörelse i en kurva vid halt väglag. Risken är stor att bilen fortsätter rakt fram, fastän vägen kröker sig.

Vid halt väglag fortsätter bilen rakt fram fastän vägen kröker sig.

I rymden kommer trögheten tydligt fram. Nano och Piko använde allt sitt raketbränsle, när de for upp från hemplaneten Leptons yta och avlägsnade sig från dess gravitationsfält. Efter begynnelseaccelerationen färdades de genom rymden med den hastighet, som de hade uppnått genom begynnelseaccelerationen. I rymden är en kropp praktiskt taget fri från stjärnornas och planeternas dragningskraft. I rymden finns det inte heller något luftmotstånd, som skulle kunna bromsa rörelsen, och inte heller några andra krafter som skulle kunna bromsa eller accelerera rörelsen. Då en kropp på detta sätt rör sig fri från all kraftverkan, sägs den röra sig likformigt. Nanos och Pikos rymdfarkost gled genom rymden med en likformig (jämn) hastighet.

Enligt tröghetslagen eller Newtons I lag fortsätter en fri kropp att röra sig likformigt, dvs. rakt fram med en oförändrad hastighet, eller förblir i vila.