Lukuvinkki

Karlsson, L. 2003. Sadutus - avain osallistuvaan toimintakulttuuriin. PS-kustannus. Opetus 2000.

"Ei tehdä valmista lapsille vaan tehdään lasten kanssa”

Liisa Karlsson kuvaa kirjassaan sadutuksen menetelmää, sen sovellutuksia, dokumentointia, osallistuvaa toimintakulttuuria, leikkiä ja pienryhmätoimintaa. Kirja on monipuolinen ja perusteellinen opas sadutuksen maailmaan, jossa niin lapset kuin aikuisetkin ovat aktiivisia toimijoita. Sadutus-menetelmä tuo esiin myös lasten oman kulttuurin ja antaa tilaa lasten omille ajatuksille ja aloitteille. Aikuinen puolestaan herkistyy huomaamaan ja seuraamaan lasten pohdintojen kulkua ja ideoita.

Vaikka sadutus on menetelmänä yksinkertainen ja helppo, se asettaa aikuiselle monia vaatimuksia: hänen tulisi olla aidosti ja aktiivisesti kiinnostunut lasten tavasta hahmottaa asioita. Karlsson painottaakin kirjassaan, ettei pelkkä lasten mielipiteiden arvostus riitä, vaan aikuisen on osoitettava se konkreettisilla teoilla. Sadutus-menetelmä onkin osoittautunut ennen kaikkea aikuisen oppimisen, muuttumisen ja työn kehittämisen välineeksi, jonka avulla on luotu lämmintä yhteisöllisyyttä lasten kanssa.

Karlssonin kirja sai lukijan oivaltamaan monia uusia ja merkittäviä asioita lasten ja aikuisen välisestä vuorovaikutuksesta. Mielenkiintoista oli myös lukea aikuisten erilaisista kokemuksista, jotka syvensivät kuvaa sadutuksesta ja sen lukuisista käyttömahdollisuuksista.

Anna-Leena Julkunen